Naast het slopen van objecten verzorgt Hein Heun voor haar opdrachtgevers ook vergunning aanvragen, bodemonderzoeken, depotkeuringen of explosievenonderzoeken. Indien blijkt dat de grond op het terrein of in een depot verontreinigd is, zoeken wij met verschillende partners en stakeholders naar de meest milieutechnische en economische voordelige oplossingen. Door regelmatig en nauwkeurig contact met overheden, provincie, gemeenten, arbeidsinspectie, ontwikkelaars, industrie- en bouwbedrijven kunnen wij onvoorziene omstandigheden snel en efficiënt aanpakken. Veiligheidsaspecten en omgevingsmanagement staan hierbij altijd op nummer één.

Zodra de wettelijke procedures met goed gevolg zijn doorlopen en alle vergunningen zijn verleend, kan worden gestart met de uitvoering van de milieukundige begeleiding en de sanering welke altijd worden uitgevoerd conform de SIKB BRL 7000-7001 certificering, De medewerkers die worden ingezet op bodemsaneringsprojecten beschikken over jarenlange ervaring en de vereiste opleidingen waarmee volledig wordt voldaan aan de huidige vigerende wet- en regelgeving.

Heeft u vragen over bouw- en/of woonrijp maken van locaties, mogelijke bodemverontreinigingen, afzet van schone of verontreinigde grond en/of puin, asfalt, beton e.d., aanvoer en verwerking van schone grond, zand en/of menggranulaat, het opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen, monitoringsplannen, nazorgplannen en evaluatierapporten, bel dan met onze hoofdvestiging in Enschede of vult u een formulier in op de contactpagina. Wij nemen  dan spoedig contact met u op.